Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
What are you doing tomorrow night?
Tối mai cậu định làm gì?
Nothing. Why?
Chả gì cả. Sao thế?
Well, do you like jazz?
Cậu thích nhạc jazz không?
Yes, I do, very much.
Thích chứ, thích lắm ấy.
Which do you like best? Modern or traditional?
Cậu thích thể loại nào hơn? Hiện đại hay truyền thống?
I like both, really.
Tớ thích cả hai, thật sự đấy.
There's"Weather Report" concert at the Hammersmith Odeon. Would you like to come?
Có một buổi hoà nhạc của "Weather Report" ở Hammersmith Odeon. Cậu muốn tới không?
Oh, yes! They're my favourite group.
Oh, Có chứ! Họ là nhóm tớ thích đấy.
Lisa, look over here. They’ve got very good selection of Levi cords.
Lisa, nhìn đây nè. Họ có cả một loạt Jeans Levi rất đẹp.
Oh, yes! And they’re got my size, too.
Ồ, vâng! Và còn có cả cỡ của tôi nữa.
But only in navy blue and black. Which do you prefer?
Nhưng chỉ có màu xanh dương và đen thôi. Bạn thích màu nào?
Hmm. I don’t like either of them very much. I really wanted green.
Hừm. Cả hai màu này tôi đều không thích lắm. Tôi chỉ muốn màu lục thôi.
They haven’t got green in your size. Go on, trypair on.
Họ lại không có màu lục cho cỡ quần của bạn. Thôi kệ, thử một chiếc đi.
No, no. I’d prefer to look somewhere else.
Không, không. Tôi thích đi kiếm ở chỗ khác hơn.
Have you decided yet? What do you want to see?
Bạn quyết định chưa? Bạn muốn xem phim nào?
“A Moment of Peace” is on at the Continental. I’d like to see that.
Rạp Continental đang chiếu “Một khoảnh khắc êm đềm”. Tôi muốn xem phim đó.
Would you really? Oh, I’d rather see “War in Space”.
Thật vậy sao? Tôi muốn xem phim “Chiến tranh trong không gian” hơn.
Oh, no! The reviews were terrible.
Thôi đừng! Các bài phê bình chê phim đó dữ lắm.
I know, but it sounds fun.
Tôi biết, nhưng tựa đề có vể ngồ ngộ.
“A Moment of Peace” is in French, and I’d rather not have to read subtitles.
“Một khoảnh khắc êm đềm” nói tiếng pháp, mà tôi thì không thích đọc phụ đề.
Then how about “California Sunset”?
Vậy thì phim “Hoàng hôn California” vậy?
I’d rather not… I can’t stand Steve Newman.
Tôi không thích… tôi không chịu nổi Steve Newman.
Well, you choose.
Thôi được, bạn chọn đi.
I don’t fancy any of them. I’d much rather stay in and watch TV!
Tôi chẳng thích phim nào cả. Tôi thích ở nhà xem TV hơn.
What do you fancy?
Bạn thích món nào?
I don’t know. There isn’t much choice, is there?
Tôi không biết nữa. Đâu có nhiều món cho mình chọn, phải không?
No, there isn’t, really. What would you rather have?
Ừ, quả là không có nhiều. Bạn thích món nào hơn?
Steak and kidney or plaice?
Bít tết và thận hay cá bơn?
I can’t make up my mind. I’d rather havehamburger.
Tôi không biết phải chọn gì nữa. Tôi thích dùng một cái bánh kẹp thịt hơn.
We can ask for the full menu, if you like.
Nếu bạn muốn chúng ta có thể yêu cầu xem thực đơn toàn bữa.
No, it’s not worth it. I’ll have the plaice.
Thôi, chẳng đáng làm như vậy. Tôi sẽ dùng cá bơn vậy.
Học câu