Atomic

ENTERING UNIVERSITY

PREPOSITION OF PLACE

học từ vựng

0%

Từ cần học

behind

/bɪˈhaɪnd/

ở phía sau, ở đằng sau

a small street behind the station

across

/əˈkrɒs/

phía bên kia

can you swim across?

above

/əˈbʌv/

phía trên, ở trên

I heard some noises coming from the room above

between

/bɪˈtwiːn/

ở giữa

I lost my keys somewhere between the car and the house

over

/ˈəʊ.vər/

phía trên, ở trên

don't knock that vase over

under

/ˈʌn.dər/

dưới, ở dưới

the cat was under the table

in

/ɪn/

ở, tại, trong

the top drawer is the one with the cutlery in

on

/ɒn/

ở trên

don't stop, read on

opposite

/ˈɒp.ə.zɪt/

đối diện

on the opposite page

at

/ət/

tại, ở

at Haiphong

along

/əˈlɒŋ/

dọc theo

walk along the corridor

among

/əˈmʌŋ/

giữa

among the crowd

around

/əˈraʊnd/

xung quanh

hear laughter all around

down

/daʊn/

xuống

the sun went down below the horizon

up

/ʌp/

lên

I stood up to ask a question

below

/bɪˈləʊ/

phía dưới, bên dưới

please do not write below this line

outside

/ˌaʊtˈsaɪd/

bên ngoài

open the door form the outside

Chọn tất cả