Atomic

IELTS

PROBLEMS AND SOLUTIONS

học từ vựng

0%

Từ cần học

political

/pəˈlɪt.ɪ.kəl/

thuộc về chính trị

a political party

cash

/kæʃ/

tiền mặt

pay [in] cash

dilemma

/daɪˈlem.ə/

thế tiến thoái lưỡng nan, tình trạng khó xử

pose

/pəʊz/

đặt ra

the artist asked her to pose for him

solve

/sɒlv/

giải quyết

solve a mathematical equation

face

/feɪs/

đối đầu, đương đầu

go and wash your face

condition

/kənˈdɪʃ.ən/

điều kiện, tình trạng

the condition of slavery

exacerbate

/ɪɡˈzæs.ə.beɪt/

làm tăng, làm trầm trọng

her mother's interference exacerbated the difficulties in their marriage

eradicate

/ɪˈræd.ɪ.keɪt/

xóa bỏ, diệt

smallpox has almost been eradicated

intervene

/ˌɪn.təˈviːn/

xen vào, can vào

during the years that intervened

complication

/ˌkɒm.plɪˈkeɪ.ʃən/

sự phức tạp

resolve

/rɪˈzɒlv/

giải quyết, xử lý

resolve to succeed

prospect

/ˈprɒs.pekt/

triển vọng, khả năng

a magnificent prospect of mountain peaks and lakes

crisis

/ˈkraɪ.sɪs/

cuộc khủng hoảng

economic crisis

severe

/sɪˈvɪər/

khốc liệt, dữ dội, tồi tệ

a severe look

damage

/ˈdæm.ɪdʒ/

làm hư hại, gây thiệt hại

the accident did a lot of damage to the car

conflict

/ˈkɒn.flɪkt/

sự xung đột, sự mâu thuẫn

a long and bitter conflict between employers and workers

symptom

/ˈsɪmp.təm/

triệu chứng

tension

/ˈten.ʃən/

tình trạng căng thẳng

adjust the tension of a violin string

Chọn tất cả