Atomic

600 từ vựng toeic

Promotions, Pensions & Awards : Thăng Chức, Lương Hưu & Thưởng

học từ vựng

0%

Từ cần học

achievement

/əˈtʃiːv.mənt/

thành tích, thành tựu; ‹sự› đạt được, hoàn thành

the achievement of independence

contribute

/kənˈtrɪb.juːt/

đóng góp, góp phần; gia tăng, cộng thêm

contribute ten pounds to a charity collection

dedication

/ˌded.ɪˈkeɪ.ʃən/

‹sự› cống hiến, hiến dâng, tận tâm, tận tụy

I admire the priest's dedication

loyal

/ˈlɔɪ.əl/

trung thành, trung nghĩa, trung kiên

loyal to one's principles

merit

/ˈmer.ɪt/

giá trị, xuất sắc; công lao, công trạng

they recognized her merit and promoted her

obviously

/ˈɒb.vi.əs.li/

‹một cách› rõ ràng, hiển nhiên (clearly, evidently)

obviously, she needs help

productive

/prəˈdʌk.tɪv/

hữu ích; có năng suất, có hiệu quả, sinh lợi cao

a productive worker

promote

/prəˈməʊt/

xúc tiến, đẩy mạnh, khuyến khích; đề xướng, đề đạt; thăng tiến, thăng chức

he was promoted to [the rank of] sergeant

recognition

/ˌrek.əɡˈnɪʃ.ən/

‹sự› công nhận, thừa nhận, nhận ra

the recognition of a new government

value

/ˈvæl.juː/

đánh giá, định giá; chuộng, quý, coi trọng

a decline in the value of the dollar

Chọn tất cả