Atomic

TOEIC (NEW)

PROPERTY AND DEPARTMENTS

học từ vựng

0%

Từ cần học

scrutiny

/ˈskruː.tɪ.ni/

sự kiểm soát chặt chẽ

a close scrutiny of the election results

opt

/ɒpt/

chọn, chọn lựa

fewer students are opting for science courses nowadays

lobby

/ˈlɒb.i/

phòng đợi, tiền sảnh

the lobby of a hotel

inconsiderately

/,iŋkən'sidərət/

vô ý tứ, vô lễ

hamper

/ˈhæm.pər/

cản trở

conducive

/kənˈdʒuː.sɪv/

có lợi, có ích

concentrate

/ˈkɒn.sən.treɪt/

tập trung

I can't concentrate on my studies with all that noise going on

collaboration

/kəˌlæb.əˈreɪ.ʃən/

sự cộng tác

adjacent

/əˈdʒeɪ.sənt/

kế bên, lân cận

we work in adjacent rooms

department

/dɪˈpɑːt.mənt/

phòng ban

complex

/ˈkɒm.pleks/

khu liên hợp

a complex system

enthusiastic

/ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/

hăng hái, nhiệt tình

he doesn't know much about the subject, but he's very enthusiastic

effort

/ˈef.ət/

sự cố gắng, sự nỗ lực

he must put more effort into his work

encourage

/ɪnˈkʌr.ɪdʒ/

khuyến khích, khích lệ

he felt encouraged by the progress he'd made

repair

/rɪˈpeər/

sửa chữa, tu sửa

repair a watch

disruption

/dis'rʌpʃn/

sự cắt ngang, gián đoạn

Chọn tất cả