Atomic

600 từ vựng toeic

Quality Control : Ban Quản Lý Chất Lượng

học từ vựng

0%

Từ cần học

brand

/brænd/

nhãn hiệu, nhãn hàng, chi nhánh

which branch of toothpaste do you prefer?

conform

/kənˈfɔːm/

làm cho phù hợp, làm cho thích hợp; thích nghi với, thích ứng với

the building does not conform to safety regulations

defect

/ˈdiː.fekt/

khuyết điểm, nhược điểm; thiết sót, sai sót

a defect of character

enhance

/ɪnˈhɑːns/

nâng cao, tăng cường

the clothes do nothing to enhance her appearance

garment

/ˈɡɑː.mənt/

Quần áo

nether garment

inspect

/ɪnˈspekt/

thanh tra, kiểm tra, xem xét kỹ

the customs officer inspected my passport suspiciously

perceptive

/pəˈsep.tɪv/

nhận thức được, cảm giác được, cảm thụ được

repel

/rɪˈpel/

chống lại, đẩy lùi; khước từ, cự tuyệt; làm khó chịu

repel an attack

wrinkle

/ˈrɪŋ.kəl/

‹vếp/nếp› nhăn, nhàu

she's beginning to get wrinkles around her eyes

Chọn tất cả