Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

embarrassing

/ɪmˈbær.ə.sɪŋ/

gây xấu hổ

an embarrassing question

experience

/ɪkˈspɪə.ri.əns/

kinh nghiệm, trải nghiệm

does she have much experience of teaching?

selection

/sɪˈlek.ʃən/

sự lựa chọn, sự tuyển chọn, sự chọn

the selection of a football team

shave

/ʃeɪv/

cạo

shave every morning

slap

/slæp/

vỗ, phát, tát

slap somebody on the back

complete

/kəmˈpliːt/

đầy đủ, trọn vẹn, hoàn toàn

a complete edition of Shakespeare's works

stranger

/ˈstreɪn.dʒər/

người lạ

I'd met Ban before, but his friend was a total (complete) stranger to me

Chọn tất cả