Atomic

1000 cụm động từ luyện thi TOEIC

READING VERB 9

học từ vựng

0%

Từ cần học

center on

/ˈsen.tər ɒn/

tập trung vào

believe in

/bɪˈliːv ɪn/

tin tưởng

devote to

/dɪˈvoʊt tʊ/

cống hiến, chuyên tâm vào

give place to

/gɪv pleɪs tʊ/

nhường chỗ cho

make a habit of

/meɪk ə ˈhæb.ɪt əv/

có thói quen

make an impression on

/meɪk ən ɪmˈpreʃ.ən ɒn/

để lại ấn tượng cho...

give out

/gɪv aʊt/

dừng hoạt động (máy móc)

look down on

/lʊk daʊn ɒn/

khinh thường

pass away

/pæs əˈweɪ/

qua đời

pass by

/pæs baɪ/

đi ngang qua, trôi qua

figure on

/ˈfɪɡ.ər ɒn/

trông mong ở (cái gì)

lodge against

/lɑːdʒ əˈɡeɪnst/

đệ đơn kiện

lock up

/lɑːk ʌp/

khóa chặt cẩn thận

catch up with

/kætʃ ʌp wɪð/

bắt kịp

Chọn tất cả