Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
My grandfather fought in World War II.
Ông tôi đã thanm gia chiến đấu trong chiến tranh thế giới thứ 2.
My grandmother was a nurse in World War II.
Bà tôi là một y tá trong chiến tranh thế giới thứ 2.
Today is November 11th.
Hôm nay là ngày 11 tháng 11.
Today is Remembrance Day.
Hôm nay là Ngày tưởng niệm.
Today we celebrate soldiers.
Hôm nay chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm.
Everyone wears a poppy.
Mỗi người đều cài một nhành hoa anh túc.
Poppies are red flowers.
Hoa anh túc có màu đỏ.
Poppies remind me of my grandparents.
Chúng gợi cho tôi nhớ về ông bà của tôi.
Poppies remind me of their sacrifice.
Hoa anh túc gợi cho tôi nhớ về sự hy sinh của họ.
At 11:00 AM there are two minutes of silence.
Có hai phút mặc niệm lúc 11:00 sáng.
People remember their friends and family.
Mọi người nhớ về bạn bè và gia đình của họ.
People recite the poem "In Flanders Field."
Mọi người cùng đọc bài thơ " Trên chiến trường Flanders".
It is a sad poem.
Đó là một bài thơ buồn.
It helps us remember.
Bài thơ giúp ta hồi tưởng.
Today we wish for peace in the world.
Ngày nay, chúng tôi mong muốn hòa bình trên thế giới.
Học câu