Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Robert F. Kennedy: 'Speech after Assassination of Martin Luther King, Jr.'
Robert F. Kennedy: ‘Bài phát biểu sau vụ ám sát Martin Luther King, Jr.'
I have bad news for you, for all of our fellow citizens, and people who love peace all over the world
Tôi có tin xấu cho các bạn, cho tất cả các công dân và những người yêu hòa bình trên thế giới,
and that is that Martin Luther King was shot and killed tonight.
và đó là tin Martin Luther King đã bị bắn và qua đời vào tối nay.
Martin Luther King dedicated his life to love and to justice for his fellow human beings, and he died because of that effort.
Martin Kuther King cống hiến cả cuộc đời để yêu thương và đem lại công bằng cho những người bạn, và ông qua đời vì nỗ lực đó.
In this difficult day, in this difficult time for the United States, it is perhaps well to ask what kind of a nation we are and what direction we want to move in.
Trong những ngày tháng khó khăn này, vào thời điểm khó khăn này, có lẽ chúng ta nên tự hỏi chúng ta là một quốc gia như thế nào và chúng ta định ra hướng đi của mình như thế nào.
For those of you who are black-considering the evidence there evidently is that there were white people who were responsible
Đối với các bạn, những người da đen, coi những bằng chứng đó hiển nhiên rằng có những người da trắng có trách nhiệm
you can be filled with bitterness, with hatred, and a desire for revenge.
bạn có thể bị lấp đầy bởi sự đau khổ, sự hận thù và một khao khát trả thù.
We can move in that direction as a country, in great polarization
Là một quốc gia, chúng ta có thể đi theo hướng đó, theo hướng phân cực rõ ràng
black people amongst black, white people amongst white, filled with hatred toward one another.
người da đen với người da đen, người da trắng với người da trắng, chứa đầy lòng hận thù nhau.
Or we can make an effort, as Martin Luther King did,
Hoặc chúng ta có thể nỗ lực, như Martin Kuther King đã làm,
to understand and to comprehend, and to replace that violence, that stain of bloodshed that has spread across our land,
để thấu hiểu và lĩnh hội, thay đổi những cuộc chiến bạo lực, thay đổi những vết nhơ của cuộc chiến đẫm máu đã lan tràn trên khắp đất nước của chúng ta
with an effort to understand with compassion and love.
bằng tình thương và lòng trắc ẩn.
For those of you who are black and are tempted to be filled with hatred and distrust at the injustice of such an act, against all white people,
Đối với các bạn, những người dân da đen và đang bị cám dỗ bởi sự hận thù và lòng ngờ vực về sự bất công khi chống lại tất cả những người dân da trắng,
I can only say that I feel in my own heart the same kind of feeling.
thì tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng từ sâu thẳm trái tim mình, tôi cũng có suy nghĩ như các bạn.
I had a member of my family killed, but he was killed by a white man.
Một thành viên trong gia đình tôi bị giết, nhưng ông bị giết bởi một người da trắng.
But we have to make an effort in the United States, we have to make an effort to understand, to go beyond these rather difficult times.
Nhưng chúng ta phải nỗ lực ở Hoa Kỳ, nỗ lực để hiểu và để vượt qua khỏi những thời điểm khó khăn này.
My favorite poet was Aeschylus.
Nhà thơ yêu thích của tôi là Aeschylus.
He wrote, "In our sleep, pain which cannot forget
Ông viết: Trong giấc ngủ của mình, những nỗi đau không thể nào quên được,
falls drop by drop upon the heart until, in our own despair, against our will, comes wisdom through the awful grace of God."
trong sự tuyệt vọng của chúng ta, quay lưng lại với mọi mong muốn của chúng ta vẫn từng giọt, từng giọt rơi vào trái tim ta cho tới khi nỗi đau đó trở thành trí thông minh nhờ vào phước lành của Chúa.
What we need in the United States is not division;
Điều chúng ta cần ở Hoa Kỳ không phải là sự chia cắt,
what we need in the United States is not hatred;
điều chúng ta cần ở Hoa Kỳ không phải là sự thù ghét,
what we need in the United States is not violence or lawlessness but love and wisdom, and compassion toward one another,
điều chúng ta cần ở Hoa Kỳ không phải là bạo lực hay tình trạng vô trật tự mà đó là tình yêu và sự hiểu biết, và lòng trắc ẩn cho nhau,
and a feeling of justice towards those who still suffer within our country, whether they be white or they be black.
và một cảm nhận công bằng cho những ngưới phải chịu đựng trong nước, dù họ là người da trắng hay da đen.
So I shall ask you tonight to return home, to say a prayer for the family of Martin Luther King, that's true,
Vì thế tối nay, các bạn hãy về nhà để cầu nguyện cho gia đình của Martin Kuther King, điều đó là đúng đắn,
but more importantly to say a prayer for our own country, which all of us love,
nhưng quan trọng hơn cả là cầu nguyện cho đất nước của chúng ta, đất nước mà chúng ta yêu quý,
a prayer for understanding and that compassion of which I spoke.
một lời cầu nguyện cho sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn cho những gì tôi đã nói.
We can do well in this country.
Chúng ta có thể làm tốt ở đất nước mình.
We will have difficult times.
Chúng ta sẽ có những thời điểm khó khăn.
We've had difficult times in the past.
Chúng ta đã có những thời điểm khó khăn trong quá khứ.
We will have difficult times in the future.
Chúng ta sẽ có thời điểm khó khăn trong tương lai.
It is not the end of violence; it is not the end of lawlessness; it is not the end of disorder.
Đây không phải là kết thúc của bạo lực, tình trạng vô pháp luật hay sự mất trật tự.
But the vast majority of white people and the vast majority of black people in this country want to live together,
Nhưng phần lớn người da trắng và phần lớn người da đen ở đất nước này muốn sống cùng nhau,
want to improve the quality of our life, and want justice for all human beings who abide in our land.
muốn cải thiện chất lượng cuộc sống, và muốn công lý cho tất cả những con người tồn tại trên đất chúng ta.
Let us dedicate ourselves to what the Greeks wrote so many years ago:
Chúng ta hãy cống hiến bản thân cho những gì người Hy Lạp đã viết về rất nhiều năm trước:
To tame the savageness of man and to make gentle the life of this world.
Để thuần hóa sự man rợ của con người và để khiến cho cuộc sống trên thế giới trở nên nhẹ nhàng hơn.
Let us dedicate ourselves to that, and say a prayer for our country and for our people.
Chúng ta hãy cống hiến mình cho điều đó, và cầu nguyện cho đất nước và con người của ta.
Học câu