17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

reclaim

đòi lại

Xóa

liberty

sự tự do

Xóa

unparalleled

không gì sánh được

Xóa

tyranny

sự bạo ngược

Xóa

invasion

sự xâm lược

Xóa

liberation

sự giải phóng, sự phóng thích

Xóa

symbolize

tượng trưng hoá

Xóa

conquer

chiếm, chinh phục

Xóa

inspire

truyền cảm hứng