Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

reclaim

/rɪˈkleɪm/

đòi lại

reclaim lost property

liberty

/ˈlɪb.ə.ti/

sự tự do

unparalleled

/ʌnˈpær.əl.eld/

không gì sánh được

a period of unparalleled economic prosperity

tyranny

/ˈtɪr.ən.i/

sự bạo ngược

invasion

/ɪnˈveɪ.ʒən/

sự xâm lược

liberation

/ˌlɪb.ərˈeɪ.ʃən/

sự giải phóng, sự phóng thích

the national liberation movement

symbolize

/ˈsɪm.bəl.aɪz/

tượng trưng hoá

conquer

/ˈkɒŋ.kər/

chiếm, chinh phục

the Normans conquered England in 1066

inspire

/ɪnˈspaɪər/

truyền cảm hứng

the Lake District scenery inspired Wordsworth to write his greatest poetry

Chọn tất cả