17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

fiction

văn hư cấu

Xóa

ruler

kẻ thống trị, kẻ cầm quyền