Atomic

600 từ vựng toeic

Salaries & Benefits : Lương & Các Chế Độ Đãi Ngộ

học từ vựng

0%

Từ cần học

basis

/ˈbeɪ.sɪs/

nền tảng, cơ sở, căn cứ

the basis of morality

benefit

/ˈben.ɪ.fɪt/

(n) chế độ đãi ngộ, lợi ích, phúc lợi; (v) được lợi

my holiday wasn't of much benefit to me

compensate

/ˈkɒm.pən.seɪt/

bù, đền bù, bồi thường

nothing can compensate for the loss of one's health

delicately

/'delikətli/

‹một cách› tinh vi, tế nhị, lịch thiệp, khôn khéo, thận trọng

eligible

/ˈel.ɪ.dʒə.bəl/

thích hợp, đủ tư cách, đủ tiêu chuẩn; có thể chọn được

eligible for an award

flexibly

/'fleksəbli/

‹một cách› mềm dẻo, linh hoạt, linh động

negotiate

/nəˈɡəʊ.ʃi.eɪt/

thương lượng, đàm phán, điều đình

we've decided to negotiate with the employers about our wage claim

raise

/reɪz/

(n) ‹sự› nâng lên, tăng lên, tăng lương; (v) nâng lên, đưa lên

raise a weight

retire

/rɪˈtaɪər/

nghỉ hưu

retire early

vested

/'vestid/

được trao, được ban, được phong; quyền được bảo đảm

wage

/weɪdʒ/

tiền công, tiền lương (thường trả theo giờ)

wages of £200 a week

Chọn tất cả