Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

SCHOOL EDUCATION SYSTEM - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

algebra

/ˈæl.dʒə.brə/

đại số học, đại số

commence

/kəˈmens/

bắt đầu, mở đầu

shall we commence [the ceremony]?

finish

/ˈfɪn.ɪʃ/

hoàn tất, kết thúc

finish one's work

annual

/ˈæn.ju.əl/

hàng năm

annual meeting

publish

/ˈpʌb.lɪʃ/

phát hành, xuất bản

the journal is published monthly

paint

/peɪnt/

sơn, quét sơn

give the door two coats of paint

translate

/trænzˈleɪt/

dịch

translate an English book into Vietnamese

tragedy

/ˈtrædʒ.ə.di/

vở bi kịch

Shakespeare's tragedies and comedies

language

/ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/

tiếng, ngôn ngữ

the development of language skills in young children

floor

/flɔːr/

sàn nhà

there weren't enough chairs so I had to sit on the floor

powerful

/ˈpaʊə.fəl/

mạnh mẽ

a powerful blow

forecast

/ˈfɔː.kɑːst/

dự báo, tiên đoán

forecast that it will rain tomorrow

calculation

/ˌkæl.kjəˈleɪ.ʃən/

sự tính, sự tính toán

our calculations show that the firm made a profit of over £1.000.000 last year

chemistry

/ˈkem.ɪ.stri/

môn Hóa học, hóa học

typical

/ˈtɪp.ɪ.kəl/

điển hình, tiêu biểu

a typical British pub

progress

/ˈprəʊ.ɡres/

sự tiến triển, sự tiến bộ, sự phát triển

the walkers were making slow progress up the rocky path

Chọn tất cả