Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

SCHOOL EDUCATION SYSTEM - LISTENING

học từ vựng

0%

Từ cần học

optional

/ˈɒp.ʃən.əl/

không bắt buộc, tùy chọn

optional subjects at school

essay

/ˈes.eɪ/

bài tiểu luận

suppose

/səˈpəʊz/

nghĩ rằng, tin rằng

what do you suppose he wanted?

tearaway

/ˈteə.rə.weɪ/

người bốc đồng

disruptive

/dɪsˈrʌp.tɪv/

gây rối, gây gián đoạn

a few disruptive students can easily ruin a class

Chọn tất cả