Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

SCHOOL EDUCATION SYSTEM - READING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

grade

/ɡreɪd/

lớp (trong hệ thống giáo dục)

a person's salary grade

compulsory

/kəmˈpʌl.sər.i/

mang tính bắt buộc

is military service commpulsory in your country?

examination

/ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən/

sự thi cử; kỳ thi; bài kiểm tra

before we can offer you the job, you'll have to undergo a medical examination

term

/tɜːm/

học kỳ

a long term of imprisonment

break

/breɪk/

phá luật, làm trái luật

break a cup

educate

/ˈedʒ.u.keɪt/

giáo dục, đào tạo

curriculum

/kəˈrɪk.jə.ləm/

chương trình giảng dạy, chương trình môn học

is English on your school's curriculum?

follow

/ˈfɒl.əʊ/

làm theo, tuân theo

Monday follows Sunday

schooling

/ˈskuː.lɪŋ/

việc học, sự giáo dục ở nhà trường

he had very little schooling

geography

/dʒiˈɒɡ.rə.fi/

môn Địa lý

a geography book

maths

/mæθs/

môn toán

pure mathematics

Chọn tất cả