Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

SCHOOL EDUCATION SYSTEM - READING 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

music

/ˈmjuː.zɪk/

môn nhạc, môn âm nhạc

study music

science

/ˈsaɪ.əns/

môn khoa học

a man of science

arts

/ɑ:t/

những môn nghệ thuật

the art of the Renaissance

core

/kɔːr/

cốt lỗi, điểm trung tâm

I ate the apple, and threw the core away

subject

/ˈsʌb.dʒekt/

môn học

an interesting subject of conversation

stage

/steɪdʒ/

giai đoạn

he was on [the] stage for most of the play

gcse

gcse

Chứng chỉ Giáo dục Trung học

course

/kɔːs/

khóa học

the course of history

history

/ˈhɪs.tər.i/

môn Lịch sử

my history teacher

certificate

/səˈtɪf.ɪ.kət/

giấy chứng nhận; chứng chỉ

an examination certificate

college

/ˈkɒl.ɪdʒ/

trường đại học, trường cao đẳng

she's at college

detailed

/ˈdiː.teɪld/

chi tiết, rõ ràng

a detailed account

Chọn tất cả