Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

SCHOOL TALKS - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

cousin

/ˈkʌz.ən/

anh họ, em họ, anh em họ

target

/ˈtɑː.ɡɪt/

kết quả nhắm tới, mục tiêu

target practice

situation

/ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/

tình hình

find oneself in an embarrassing situation

post

/pəʊst/

gửi thư (bưu điện/ thư điện tử)

a goal post

marvellous

/ˈmɑː.vəl.əs/

tuyệt vời, kỳ diệu

it's marvellous how he's managed to climb that far

improve

/ɪmˈpruːv/

cải thiện, nâng cao

his work is improving slowly

attention

/əˈten.ʃən/

sự chú ý

pay attention to

star

/stɑːr/

ngôi sao

there are no stars out tonight

nervous

/ˈnɜː.vəs/

hồi hộp, bồn chồn, lo lắng

nervous disorder

Chọn tất cả