Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

SCHOOL TALKS - READING & WRITING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

attitude

/ˈæt.ɪ.tʃuːd/

thái độ, quan điểm

what is the company's attitude to (towards) this idea?

similar

/ˈsɪm.ɪ.lər/

giống nhau, như nhau

we have similar tastes in music

mall

/mɔːl/

khu buôn bán, khu mua sắm

opinion

/əˈpɪn.jən/

ý kiến, quan điểm

what's your opinion of the new President?

shopper

/ˈʃɒp.ər/

người đi mua hàng

crowds of Christmas shoppers

profession

/prəˈfeʃ.ən/

chuyên môn, nghề nghiệp

liberal professions

entertainment

/en.təˈteɪn.mənt/

sự giải trí

the entertainment of a group of foreign visitors

hobby

/ˈhɒb.i/

sở thích

my hobby is stamp collecting (collecting stamps)

maths

/mæθs/

môn toán

pure mathematics

physics

/ˈfɪz.ɪks/

vật lý, môn vật lý

nuclear physics

chemistry

/ˈkem.ɪ.stri/

môn Hóa học, hóa học

biology

/baɪˈɒl.ə.dʒi/

sinh học

literature

/ˈlɪt.rə.tʃər/

văn chương, văn học

18th century English literature

history

/ˈhɪs.tər.i/

môn Lịch sử

my history teacher

geography

/dʒiˈɒɡ.rə.fi/

môn Địa lý

a geography book

language

/ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/

cách diễn đạt, cách nhìn, cách ăn nói

the development of language skills in young children

narrow

/ˈnær.əʊ/

hẹp; chật hẹp

a narrow path

crowded

/ˈkraʊ.dɪd/

đông đúc

crowed buses

Chọn tất cả