Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

SCHOOL TALKS - READING & WRITING 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

traffic

/ˈtræf.ɪk/

giao thông, phương tiện giao thông

there's usually a lot of traffic at this time of day

enrolment

/in'rəʊlmənt/

sự ghi danh

the enrolment of five new members

surname

/ˈsɜː.neɪm/

họ (của tên)

Smith is a common English surname

address

/əˈdres/

địa chỉ

tell me if you change your address

nationality

/ˌnæʃ.ənˈæl.ə.ti/

quốc tịch

there were diplomats of all nationalities in Geneva

female

/ˈfiː.meɪl/

(thuộc) nữ giới

a female dog

male

/meɪl/

(thuộc) giới tính nam

employee

/ɪmˈplɔɪ.iː/

nhân viên

employer

/ɪmˈplɔɪ.ər/

người sử dụng lao động

reason

/ˈriː.zən/

lý do, mục đích

there is reason to believe that

applicable

/əˈplɪk.ə.bəl/

thích hợp

this part of the form is not applicable to foreign students

pleasure

/ˈpleʒ.ər/

điều thú vị, niềm say mê

a work of art that has given pleasure to millions of people

specify

/ˈspes.ɪ.faɪ/

chỉ rõ, ghi rõ, định rõ

the regulations specify that you may use a dictionary in the examination

stuck

/stʌk/

bị tắc, bị kẹt

we were stuck in a traffic jam for an hour

Chọn tất cả