Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

SCHOOL TALKS - SPEAKING & LISTENING

học từ vựng

0%

Từ cần học

semester

/sɪˈmes.tər/

học kì

the summer (winter) semester

bike

/baɪk/

xe đạp

laundry

/ˈlɔːn.dri/

hiệu giặt, tiệm giặt ủi

cold

/kəʊld/

lạnh

fell cold

conversation

/ˌkɒn.vəˈseɪ.ʃən/

cuộc trò chuyện, cuộc đàm thoại

special

/ˈspeʃ.əl/

đặc biệt

he did it as a special favour

travel

/ˈtræv.əl/

đi du lịch

we traveled all over the country

homework

/ˈhəʊm.wɜːk/

bài tập về nhà

enthusiastic

/ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/

hăng hái, hào hứng, nhiệt tình, say mê.

he doesn't know much about the subject, but he's very enthusiastic

quality

/ˈkwɒl.ə.ti/

chất lượng

goods of poor quality

compliment

/ˈkɒm.plɪ.mənt/

khen ngợi

she paid me a very charming compliment on my paintings

idea

/aɪˈdɪə/

ý tưởng, ý kiến

he's full good ideas

library

/ˈlaɪ.brər.i/

thư viện

headache

/ˈhed.eɪk/

nhức đầu, đau đầu

backache

/ˈbæk.eɪk/

đau lưng

tired

/taɪəd/

mệt mỏi

I'm dead tired

toothache

/ˈtuːθ.eɪk/

đau răng

I have got [a (the)] toothache

alone

/əˈləʊn/

một mình

I don't like going out alone after dark

inconvenience

/ˌɪn.kənˈviː.ni.əns/

sự bất tiện

cause inconvenience to somebody

sick

/sɪk/

ốm, đau, bệnh

she has been sick for weeks

Chọn tất cả