Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

seasons

/'si:zn/

mùa

autumn is my favorite season

winter

/ˈwɪn.tər/

mùa đông

snow

/snəʊ/

tuyết

roads deep in snow

hockey

/ˈhɒk.i/

môn khúc côn cầu

bloom

/bluːm/

nở hoa, bông (của cây trồng lấy hoa)

these roses have beautiful blooms

summertime

/ˈsʌm.ə.taɪm/

mùa hạ, mùa hè

autumn

/ˈɔː.təm/

mùa thu

Chọn tất cả