Atomic

CEFR - Level C

SEEING, HEARING, TOUCHING, SMELLING AND TASTING

học từ vựng

0%

Từ cần học

long-sighted

/'lɔɳ'saitid/

viễn thị

peep

/piːp/

nhìn lén, nhìn trộm

peep at a secret document

visualize

/ˈvɪʒ.u.əl.aɪz/

hình dung, mường tượng

tickle

/ˈtɪk.əl/

thọc lét, cù lét

this blanket tickles me

shimmer

/ˈʃɪm.ər/

tỏa sáng lung linh, rung rinh, lờ mờ

moonlight shimmering on the lake

bystander

/ˈbaɪˌstæn.dər/

khán giả, người đứng xem, người qua đường

eavesdrop

/ˈiːvz.drɒp/

nghe lén, nghe trộm

harmonious

/hɑːˈməʊ.ni.əs/

(âm thanh) du dương, êm ái

a harmonious community

short-sighted

/ˌʃɔːtˈsaɪ.tɪd/

cận thị

odourless

/ˈəʊ.də.ləs/

không mùi

an odourless liquid

shadowy

/ˈʃæd.əʊ.i/

lờ mờ, không thấy rõ (vì tối)

the shadowy depths of the forest

slimy

/ˈslaɪ.mi/

nhầy nhụi, nhớp nháp, bầy nhầy

slip on the slimy steps

sparkle

/ˈspɑː.kəl/

sự lấp lánh, óng ánh

her diamonds sparkled in the candle-light

stench

/stentʃ/

mùi hôi nồng nặc

survey

/ˈsɜː.veɪ/

quan sát, nhìn toàn bộ

surveying the crowds from a balcony

velvety

/'velviti/

mượt mà, mềm mại

the kitten's velvety fur

whiff

/wɪf/

mùi hương thoang thoảng, mùi thoáng qua

catch a whiff of perfume

Chọn tất cả