Atomic

600 từ vựng toeic

Selecting A Restaurant : Chọn Lựa Nhà Hàng

học từ vựng

0%

Từ cần học

appeal

/əˈpiːl/

‹lời› kêu gọi, cầu khẩn; ‹sức› hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút, quyến rũ

the police appealed to the crowd not to panic

arrive

/əˈraɪv/

đến, đi đến, tới nơi

we arrived at the station five minutes late

compromise

/ˈkɒm.prə.maɪz/

(n) sự thỏa hiệp; (v) thỏa hiệp, dàn xếp

most wage claims are settled by compromise

daringly

/'deəriηli/

táo bạo, cả gan, phiêu lưu, dũng cảm (bravely)

familiar

/fəˈmɪl.i.ər/

quen, quen thuộc, thân thuộc, phổ biến, tương tự

facts with which every schoolboy is familiar

guide

/ɡaɪd/

người hướng dẫn, người chỉ dẫn; sách hướng dẫn, biển chỉ dẫn

I know the place well, so let me be your guide

majority

/məˈdʒɒr.ə.ti/

đa số, phần lớn

the majority was (were) in favour of the proposal

mix

/mɪks/

(v) trộn lẫn, pha lẫn; (n) sự kết hợp, hỗn hợp, sự hòa hợp

mix mortar

rely

/ri'lai/

dựa vào, tin cậy vào

Nowadays we rely increasingly on computers for help

secure

/sɪˈkjʊər/

an toàn, an ninh; bảo đảm

a secure investment

subjective

/səbˈdʒek.tɪv/

chủ quan; tưởng tượng, có tính tưởng tượng

a subjective impression

suggestion

/səˈdʒes.tʃən/

đề nghị, ý kiến, sự gợi ý

on (at) your suggestion, I bought the more expensive model

Chọn tất cả