Atomic

TOEIC (NEW)

SHIPPING

học từ vựng

0%

Từ cần học

sufficiently

/səˈfɪʃ.ənt.li/

đầy đủ

not sufficiently careful

ship

/ʃɪp/

giao hàng

a sailing ship

minimize

/ˈmɪn.ɪ.maɪz/

giảm thiểu, hạn chế tối đa

integral

/ˈɪn.tɪ.ɡrəl/

thiết yếu

the arms and legs are integral parts of the human body

indemnify

/ɪnˈdem.nɪ.faɪ/

bồi thường, đền bù

fulfill

/ful'fil/

hoàn thành

to fulfil one's hop

carrier

/ˈkær.i.ər/

người vận chuyển, hãng vận chuyển

accurately

/'ækjərətli/

chính xác

within

/wɪˈðɪn/

trong khoảng thời gian

she returned within an hour

duty

/ˈdʒuː.ti/

nhiệm vụ, công việc

do one's duty

container

/kənˈteɪ.nər/

công tơ nơ, thùng đựng hàng

overseas

/ˌəʊ.vəˈsiːz/

nước ngoài

overseas students in Britain

supply

/səˈplaɪ/

nguồn cung cấp

supply consumers with electricity

remember

/rɪˈmem.bər/

nhớ, tưởng nhớ

I don't remember his name

attention

/əˈten.ʃən/

sự chú ý

pay attention to

Chọn tất cả