Atomic

CEFR - Level A2

SHOPPING

học từ vựng

0%

Từ cần học

shopping

/ˈʃɒp.ɪŋ/

đi mua sắm

a shopping bag

shop

/ʃɒp/

cửa hàng

a butcher's shop

customer

/ˈkʌs.tə.mər/

khách hàng

cashier

/kæʃˈɪər/

nhân viên thu ngân

wallet

/ˈwɒl.ɪt/

cái bóp, cái ví

money

/ˈmʌn.i/

tiền

have money in one's pocket

trolley

/ˈtrɒl.i/

xe đẩy

a luggage trolley

basket

/ˈbɑː.skɪt/

cái rổ, giỏ đựng hàng

a shopping basket

bag

/bæɡ/

cái túi, giỏ, bịch

a shopping bag

cash

/kæʃ/

tiền mặt

pay [in] cash

pay

/peɪ/

thanh toán, trả tiền

he doesn't like the job, but the pay is good

bill

/bɪl/

hóa đơn

telephone bill

cheap

/tʃiːp/

rẻ

the cheap seats in the theatre

sell

/sel/

bán

sell something at a high price

price

/praɪs/

giá cả

what is the price of this shirt?

supermarket

/ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt/

siêu thị

buy

/baɪ/

mua

house prices are low, it's a good time to buy

expensive

/ɪkˈspen.sɪv/

đắt tiền, tốn kém

an expensive car

Chọn tất cả