17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

stop

dừng

Xóa

here

nơi đây

Xóa

lift

thang máy

Xóa

telephone

điện thoại

Xóa

sign

biển báo, bảng hiệu

Xóa

gents

nhà vệ sinh nam

Xóa

in

ở trong

Xóa

ladies

nhà vệ sinh nữ

Xóa

notice

yết thị, thông báo

Xóa

exit

cửa ra, lối ra

Xóa

information

thông tin