Atomic

CEFR - Level C

SOCIAL AND POLITICAL ISSUES

học từ vựng

0%

Từ cần học

community

/kəˈmjuː.nə.ti/

cộng đồng

work for the good of the community

policy

/ˈpɒl.ə.si/

chính sách

British foreign policy

economics

/ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/

môn Kinh tế học

consumerism

/kənˈsjuː.mə.rɪ.zəm/

sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

refugee

/ˌref.juˈdʒiː/

người tị nạn

economy

/iˈkɒn.ə.mi/

nền kinh tế

practise economy

nation

/ˈneɪ.ʃən/

nước, quốc gia; dân tộc

council

/ˈkaʊn.səl/

(chính trị) hội đồng

city council

councillor

/ˈkaʊn.səl.ər/

thành viên hội đồng

government

/ˈɡʌv.ən.mənt/

chính phủ

lifestyle

/ˈlaɪf.staɪl/

lối sống, cách sống

he and his brother have quite different lifestyles

nationality

/ˌnæʃ.ənˈæl.ə.ti/

quốc tịch

there were diplomats of all nationalities in Geneva

bureaucracy

/bjʊəˈrɒk.rə.si/

thói quan liêu, nạn quan liêu

consumer

/kənˈsjuː.mər/

người tiêu dùng, người tiêu thụ

producers and consumers

democracy

/dɪˈmɒk.rə.si/

nền dân chủ, chế độ dân chủ

wealthy

/ˈwel.θi/

giàu sang; giàu có

contribute

/kənˈtrɪb.juːt/

đóng góp, góp phần

contribute ten pounds to a charity collection

ballot

/ˈbæl.ət/

sự bỏ phiếu kín, cuộc bỏ phiếu kín

welfare

/ˈwel.feər/

tiền trợ cấp

parents are responsible for the welfare of their children

citizen

/ˈsɪt.ɪ.zən/

công dân

she is German by birth but is now a French citizen

parliament

/ˈpɑː.lɪ.mənt/

Quốc hội

benefit

/ˈben.ɪ.fɪt/

thu được, được lợi, hưởng lợi

my holiday wasn't of much benefit to me

poverty

/ˈpɒv.ə.ti/

sự nghèo nàn, sự nghèo đói

live in poverty

govern

/ˈɡʌv.ən/

cai trị, thống trị

in Great Britain the Queen reigns, but elected representatives of the people govern the country

Chọn tất cả