Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Advanced)

SOCIAL DIFFERENCE & SOCIAL ISSUES 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

privileged

/ˈprɪv.əl.ɪdʒd/

được đặc quyền

a policy of making higher education available to all and not just a privileged few

material

/məˈtɪə.ri.əl/

(thuộc) vật chất

building materials

catastrophe

/kəˈtæs.trə.fi/

tai ương, thảm họa

deprived

/dɪˈpraɪvd/

túng quẫn, thiếu thốn

a deprived childhood

inequality

/ˌɪn.ɪˈkwɒl.ə.ti/

sự bất bình đẳng

fight against racial inequality

privilege

/ˈprɪv.əl.ɪdʒ/

đặc quyền, đặc lợi

parking in the streets is the privilege of the residents

prosperity

/prɒsˈper.ə.ti/

sự thịnh vượng, sự phồn vinh, sự thành công

live in prosperity

underprivileged

/ˌʌn.dəˈprɪv.əl.ɪdʒd/

bị thiệt thòi, bị thua thiệt

socially underprivileged groups

confront

/kənˈfrʌnt/

giáp mặt với, đối diện với, đứng trước

confronted by an angry crowd, the police retreated

slum

/slʌm/

khu nhà ổ chuột

a slum area

catastrophic

/,kætə'strɒfik/

thảm khốc, nghiêm trọng

a catastrophic failure

rob

/rɒb/

cướp, cướp đoạt

accused of robbing a bank [of one million pounds]

Chọn tất cả