Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Improver)

SOCIOLOGY 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

domestic

/dəˈmes.tɪk/

trong nước, nội địa, quốc nội

a domestic help

race

/reɪs/

chủng tộc (người)

a horse-race

advantaged

/əd'vɑ:ntidʒ/

có lợi thế

he has the advantage of a steady job

civil

/ˈsɪv.əl/

(thuộc) dân sự

civil government

class

/klɑːs/

giai cấp, tầng lớp

the peasant class

emigration

/,emi'grei∫n/

sự di cư

emigrant

/ˈem.ɪ.ɡrənt/

người di cư, di dân

emigrants to Canada

gender

/ˈdʒen.dər/

giới tính, giống

masculine gender

immigration

/ˌɪm.ɪˈɡreɪ.ʃən/

sự nhập cư

immigrant

/ˈɪm.ɪ.ɡrənt/

người nhập cư

illegal immigrants

minority

/maɪˈnɒr.ə.ti/

dân tộc thiểu số

a small minority voted against the motion

racist

/ˈreɪ.sɪst/

(thuộc) chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

sociology

/ˌsəʊ.siˈɒl.ə.dʒi/

xã hội học

stereotype

/ˈster.i.ə.taɪp/

khuôn mẫu (suy nghĩ, tư duy,...)

the characters in the film are just stereotypes with no individuality

welfare

/ˈwel.feər/

hạnh phúc, phúc lợi

parents are responsible for the welfare of their children

Chọn tất cả