Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Improver)

SOCIOLOGY 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

moral

/ˈmɒr.əl/

(thuộc) đạo đức

moral principles

abuse

/əˈbjuːz/

lạm dụng

abuse one's authority

aid

/eɪd/

sự viện trợ

she came quickly to his aid

dependence

/dɪˈpen.dəns/

sự phụ thuộc

my complete dependence on her skill and experience

discriminate

/dɪˈskrɪm.ɪ.neɪt/

phân biệt đối xử

discriminate between accidental and intentional killing

exploitation

/ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən/

sự bóc lột

famine

/ˈfæm.ɪn/

nạn đói kém

hardship

/ˈhɑːd.ʃɪp/

sự khó khăn, sự gian khổ

bear (suffer) great hardship

household

/ˈhaʊs.həʊld/

hộ gia đình

household duties

illiterate

/ɪˈlɪt.ər.ət/

mù chữ, không biết chữ

literate

/ˈlɪt.ər.ət/

biết chữ

though nearly twenty he was barely literate

norm

/nɔːm/

chuẩn mực, tiêu chuẩn

you must adapt to the norms of the society you live in

poll

/pəʊl/

cuộc điều tra dư luận, cuộc thăm dò ý kiến

be successful at the poll

prejudice

/ˈpredʒ.ə.dɪs/

định kiến, thành kiến

the selectors were accused of showing prejudice in failing to include him in the team

prejudicial

/ˌpredʒ.əˈdɪʃ.əl/

gây tổn hại, gây thiệt hại

developments prejudicial to the company's future

spouse

/spaʊs/

người bạn đời, vợ, chồng

Chọn tất cả