Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

SPECIAL EDUCATION - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

top

/tɒp/

đỉnh , đầu, chóp

at the top of the hill

boss

/bɒs/

ông chủ, bà chủ

ask one's boss for a pay rise

box

/bɒks/

cái hộp

a cigar box

call

/kɔːl/

cho là, xem là, gọi là

a call for help

talk

/tɔːk/

nói chuyện, chuyện trò

I had a long talk with the headmaster about my son

walking

/ˈwɔː.kɪŋ/

môn đi bộ

walking shoes

job

/dʒɒb/

việc, công việc

doctor

/ˈdɒk.tər/

bác sĩ

ambulance

/ˈæm.bjə.ləns/

xe cứu thương

hospital

/ˈhɒs.pɪ.təl/

bệnh viện, nhà thương

be taken to (released from) hospital

pass

/pɑːs/

đậu, qua, đỗ kì thi

get a pass

wrong

/rɒŋ/

không ổn, trục trặc

you were wrong to take the car without permission

accident

/ˈæk.sɪ.dənt/

tai nạn

be killed in a car accident

rob

/rɒb/

cướp, cướp đoạt

accused of robbing a bank [of one million pounds]

Chọn tất cả