Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

SPECIAL EDUCATION - READING & WRITING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

mentally

/ˈmen.təl.i/

về mặt tinh thần, trí tuệ

mentally deficient

gradually

/ˈɡrædʒ.u.ə.li/

dần dần, từ từ

add

/æd/

cộng vào, tổng vào

if the tea is too strong, add some more water

schooling

/ˈskuː.lɪŋ/

việc học, sự giáo dục ở nhà trường

he had very little schooling

effort

/ˈef.ət/

sự cố gắng, sự nỗ lực

he must put more effort into his work

demonstration

/ˌdem.ənˈstreɪ.ʃən/

sự thể hiện, thuyết minh, sự minh họa

a demonstration of a law of physics

ability

/əˈbɪl.ə.ti/

khả năng, năng lực

he has the ability to do the work

disabled

/dɪˈseɪ.bəld/

bị khuyết tật

deaf

/def/

điếc

be deaf in one ear

dumb

/dʌm/

câm

he's dumb from birth

retarded

/rɪˈtɑː.dɪd/

chậm phát triển (trí tuệ)

poor

/pɔːr/

nghèo

he came from a poor family

time-consuming

/ˈtaɪm.kənˌsjuː.mɪŋ/

tốn nhiều thời gian

subtract

/səbˈtrækt/

trừ

6 subtracted from 9 is 3

protest

/ˈprəʊ.test/

sự chống đối, phản đối

make a protest against something

against

/əˈɡenst/

phản, chống lại

we were rowing against the current

doubt

/daʊt/

sự nghi ngờ, sự ngờ vực

I have grave doubts about her honesty

Chọn tất cả