Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

SPECIAL EDUCATION - READING & WRITING 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

advertisement

/ədˈvɜː.tɪs.mənt/

sự quảng cáo, sự quảng bá

the advertisement page

require

/rɪˈkwaɪər/

yêu cầu, đòi hỏi

the situation requires that I should be there

enclose

/ɪnˈkləʊz/

bỏ kèm theo, gửi kèm

receipt

/rɪˈsiːt/

biên lai

acknowledge receipt of a letter

belief

/bɪˈliːf/

niềm tin, lòng tin, đức tin

have belief in somebody (something)

prove

/pruːv/

chứng tỏ, chứng minh

can you prove it to me?

humorous

/ˈhjuː.mə.rəs/

hài hước

a humorous writer

admiring

/ədˈmaɪə.rɪŋ/

đầy ngưỡng mộ

give somebody admiring glances

resolve

/rɪˈzɒlv/

giải quyết, xử lý

resolve to succeed

refund

/ˈriː.fʌnd/

tiền hoàn trả

refund a deposit

braille

/breil/

hệ thống chữ nổi Bray

infer

/ɪnˈfɜːr/

suy luận, suy ra

it is possible to infer two completely opposite conclusions of this set of facts

suspicious

/səˈspɪʃ.əs/

đáng ngờ, khả nghi

a suspicious look

complaint

/kəmˈpleɪnt/

lời than phiền, lời phàn nàn, lời oán trách

you have no cause (grounds) for complaint

worse

/wɜːs/

tệ hơn, xấu hơn, tồi hơn

the weather got worse during the day

Chọn tất cả