Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

SPECIAL EDUCATION - SPEAKING, LISTENING & LAN

học từ vựng

0%

Từ cần học

member

/ˈmem.bər/

thành viên

every member of her family came to the wedding

wander

/ˈwɒn.dər/

đi thơ thẩn, đi lang thang

wander through the countryside

opposite

/ˈɒp.ə.zɪt/

đối diện

on the opposite page

contact

/ˈkɒn.tækt/

liên hệ, liên lạc

his hand came into contact with a hot surface

fascinate

/ˈfæs.ən.eɪt/

cuốn hút, mê hoặc

the children were fascinated by the toys in the shop window

club

/klʌb/

câu lạc bộ (học tập, thể thao,...)

a football club

honey

/ˈhʌn.i/

anh yêu, em yêu

different

/ˈdɪf.ər.ənt/

khác, khác biệt, khác nhau

pity

/ˈpɪt.i/

điều đáng tiếc

be full of (be filled with) pity for somebody

Chọn tất cả