Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

SPECIAL EDUCATION - SPEAKING & LISTENING

học từ vựng

0%

Từ cần học

photograph

/ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf/

tấm hình, bức ảnh

take a photograph

labourer

/ˈleɪ.bər.ər/

công nhân, người lao động tay chân

comprise

/kəmˈpraɪz/

gồm có, bao gồm

this dictionary comprises about 50,000 words

activity

/ækˈtɪv.ə.ti/

hoạt động

feature

/ˈfiː.tʃər/

mô tả nét đặc biệt của

his eyes are his most striking features

photographer

/fəˈtɒɡ.rə.fər/

thợ chụp hình, người chụp hình, nhiếp ảnh gia

photogenic

/ˌfəʊ.təˈdʒen.ɪk/

ăn ảnh, lên ảnh đẹp

a photogenic sunset

surroundings

/səˈraʊn.dɪŋz/

khu vực xung quanh, môi trường xung quanh

animals in zoos are not in their natural surroundings

exhibition

/ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/

cuộc triển lãm

stimulate

/ˈstɪm.jə.leɪt/

khuyến khích, kích thích

the exhibition stimulated interest in the artist's work

english

/'iηgli∫/

môn tiếng Anh

he speaks excellent English

honest

/ˈɒn.ɪst/

thật thà, trung thực, thành thật

an honest witness

sorrow

/ˈsɒr.əʊ/

nỗi buồn, sự đau khổ, sự buồn phiền

express sorrow for having done wrong

Chọn tất cả