17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

agnosticism

thuyết Bất Khả Tri

Xóa

animism

thuyết Vạn Vật Hữu Linh

Xóa

atheism

thuyết Vô Thần

Xóa

contemplation

sự suy ngẫm

Xóa

deify

phong Thánh

Xóa

ecclesiastical

(thuộc) giáo hội

Xóa

exalt

ca ngợi, tán dương

Xóa

pious

sùng đạo

Xóa

prominent

nổi bật, nổi trội

Xóa

power

quyền lực

Xóa

religion

tôn giáo

Xóa

tenacity

việc sùng kính

Xóa

orthodox

chính thống

Xóa

patriarch

Vị Thượng Phụ

Xóa

pilgrimage

đi hành hương

Xóa

broaden

truyền bá

Xóa

coexist

sống chung, cùng tồn tại

Xóa

christianity

đạo Cơ-đốc, đạo Thiên chúa

Xóa

judaism

đạo Do Thái