Atomic

ENTERING UNIVERSITY

SPORT 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

compete

/kəmˈpiːt/

thi đấu, cạnh tranh

several companies are competing [against (with each other) ] for the contract

host

/həʊst/

chủ nhà

Mr and Mrs Ba are such good hosts

opponent

/əˈpəʊ.nənt/

đối thủ, đối phương

our opponents in the games

penalty

/ˈpen.əl.ti/

hình phạt

a penalty for late delivery

tie

/taɪ/

trận hòa

outstanding

/ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/

xuất sắc

an outstanding performance

podium

/ˈpəʊ.di.əm/

bục danh dự

runner-up

/ˌrʌn.əˈrʌp/

người về thứ hai, á quân

bronze

/brɒnz/

đồng (huy chương)

ambassador

/æmˈbæs.ə.dər/

đại sứ

the British Ambassador to Greece

champion

/ˈtʃæm.pi.ən/

nhà vô địch, quán quân

defeat

/dɪˈfiːt/

đánh thắng, đánh bại

the enemy was defeated in a decisive battle

title

/ˈtaɪ.təl/

danh hiệu, danh hiệu vô địch

tournament

/ˈtʊə.nə.mənt/

giải đấu, vòng thi đấu

trophy

/ˈtrəʊ.fi/

cúp, chức vô địch

victory

/ˈvɪk.tər.i/

sự chiến thắng

lead the troops to victory

solidarity

/ˌsɒl.ɪˈdær.ə.ti/

sự đoàn kết, tình đoàn kết

national solidarity in the face of danger

professional

/prəˈfeʃ.ən.əl/

chuyên nghiệp

professional associations

foul

/faʊl/

phạm luật, sai sót

a foul rubbish dump

Chọn tất cả