Atomic

ENTERING UNIVERSITY

SPORT 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

circumstance

/ˈsɜː.kəm.stɑːns/

hoàn cảnh, trường hợp

she was found dead in suspicious circumstances

phenomenon

/fəˈnɒm.ɪ.nən/

hiện tượng

natural phenomena

referee

/ˌref.əˈriː/

trọng tài

propose

/prəˈpəʊz/

đề xuất

propose a motion

rationale

/ˌræʃ.əˈnɑːl/

lý do căn bản

the rationale behind a decision

alternate

/ˈɒl.tə.neɪt/

xen kẽ, thay phiên

a pattern of alternate circles and squares

oversight

/ˈəʊ.və.saɪt/

sự quên sót

many errors are caused by oversight

committee

/kəˈmɪt.i/

ủy ban

the transport committee

federation

/ˌfed.ərˈeɪ.ʃən/

liên đoàn

official

/əˈfɪʃ.əl/

chính thức

official responsibilities

inclusion

/ɪnˈkluː.ʒən/

sự bao gồm cả

the inclusion of the clause in the contract

assume

/əˈsjuːm/

làm ra vẻ, giả bộ

I am assuming that the present situation is going to continue

formalize

/ˈfɔː.mə.laɪz/

chính thức hóa

spectator

/spekˈteɪ.tər/

người xem, khán giả

noisy spectators at a football match

championship

/ˈtʃæm.pi.ən.ʃɪp/

chức vô địch; danh hiệu quán quân

win the world championship

facility

/fəˈsɪl.ə.ti/

sự dễ dàng, trôi chảy

have [a] great facility for [learning] languages

Chọn tất cả