Atomic

IELTS

STUDENT LIFE 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

assignment

/əˈsaɪn.mənt/

bài tập

curriculum

/kəˈrɪk.jə.ləm/

chương trình giảng dạy, chương trình môn học

is English on your school's curriculum?

dissertation

/ˌdɪs.əˈteɪ.ʃən/

luận văn

a dissertation on Arabic dialects

field

/fiːld/

lĩnh vực

a fine field of wheat

finding

/ˈfaɪn.dɪŋ/

kết quả

graduation

/ˌɡrædʒ.uˈeɪ.ʃən/

tốt nghiệp

students without job to go to after graduation

exam

/ɪɡˈzæm/

kì thi

kindergarten

/ˈkɪn.dəˌɡɑː.tən/

lớp mẫu giáo

lecture

/ˈlek.tʃər/

bài giảng

limit

/ˈlɪm.ɪt/

giới hạn

within the city limits

topic

/ˈtɒp.ɪk/

đề tài, chủ đề

topic of conversation

college

/ˈkɒl.ɪdʒ/

trường đại học, trường cao đẳng

she's at college

master

/ˈmɑː.stər/

bậc thầy

master and men

nursery

/ˈnɜː.sər.i/

nhà trẻ

phd

phd

tiến sĩ

scholarship

/ˈskɒl.ə.ʃɪp/

học bổng

win a scholarship at Oxford

Chọn tất cả