Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Our next contestant on ‘Student Mastermind’ is Victoria Bamber, who is a student at Sandpool Comprehensive.
Thí sinh của tiếp theo của chúng ta trong chương trình ‘Student Mastermind’ là Victoria Bamber, một học sinh ở trường phổ thông hỗn hợp Sandpool.
I'll just remind you of the rulers, Miss Bamber.
Tôi sẽ nhắc lại cho bạn các luật lệ, bạn Bamber.
You have two minutes in which to answer as many questions as possible.
Bạn có 2 phút để trả lời nhiều câu hỏi nhất có thể.
If you do not know the answer, you should say, ‘Pass’.
Nếu không biết câu trả lời, bạn phải nói, ‘Bỏ qua’.
I shall then go on to the next question.
Tôi sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
If you answer incorrectly, I shall then give the correct answer.
Nếu bạn trả lời sau, tôi sẽ đưa bạn đáp án đúng.
You will get one point for each correct answer.
Bạn sẽ được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng.
If two contestants have the same number of points at the end, the one who has the fewest number of passes will be the winner.
Nếu hai thí sinh cùng có số điểm như nhau, người nào bỏ qua ít câu hơn sẽ thắng cuộc.
Are you ready?
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Yes.
Tôi đã sẵn sàng.
Can you name the President of the United States whose early career was in Hollywood?
Bạn có thể cho biết Tên tổng thống Mỹ người từng làm ở Hollywood không?
Er... Reagan. Ronald Reagan.
Ờ... Reagan. Ronald Reagan.
Correct. What is an instrument which shows the direction of north?
Chính xác. Vật nào có thể cho biết hướng bắc?
A compass?
La bàn?
Correct. Can you tell me the name of the sea where eels go to breed and die?
Chính xác. Hãy cho biết tên của biển mà những con cá trình tới sinh sản rồi chết đi.
Er.. um... pass.
Ờ.. um... bỏ qua.
Name the person who became the first woman prime minister of Britain?
Cho biết tên người trở thành nữu Thủ tướng đầu tiên của Anh?
Mary... er, sorry... Margaret Thatcher.
Mary... à, xin lỗi... Margaret Thatcher.
I'll accept that. What is the date when the United States celebrates its independence?
Tôi sẽ chấp nhận nó. Mỹ kỷ niệm ngày Độc lập vào ngày nào?
The fourth of July.
Mồng 7 tháng 4.
Correct. What do we call a person who always expect the best to happen?
Chính xác. Chúng ta gọi người luôn chờ đợi điều tốt đẹp nhất sẽ đến là gì?
Er... an optimist.
Ờ... người lạc quan.
Correct. Can you tell me the language which was spoken in the Roman Empire?
Chính xác. Bạn có thể cho tôi biết ngôn ngữ được sử dụng ở đế quốc Roma không?
Italian?
Tiếng Ý?
No, wrong. The correct answer is Latin.
Không, sai rồi. Câu trả lời đúng là tiếng Latin.
What is the office people visit when they want advice about their marriage?
Văn phòng mọi người phải đến nếu muốn nhận lời khuyên về hôn nhân là gì?
Pass.
Bỏ qua.
Who was the Egyptian queen whose beauty was famous throughout the world?
Ai là Nữ hoàng Ai Cập có sắc đẹp nổi tiếng khắp thế giới?
Cleopatra.
Cleopatra.
That's correct. What's the newspaper column where jobs are advertised?
Một câu trả lời đúng. Chuyên mục trên báo giành cho giới thiệu việc làm là gì?
Er... the job adverts?
À... Mục quảng cáo việc làm?
Can you be more exact?
Bạn có thể nói chính xác hơn không?
No. I can't think of it.
Không. Tôi không thể nghĩ ra.
I'm afraid I can't give you that. We were looking for ‘Situations Vacant’.
Tôi e là không thể cho điểm bạn câu đó. Câu trả lời chúng tôi tìm kiếm là ‘Mục Cần tuyển’.
Now can you tell me... I've started, so I'll finish.
Nào giờ hãy cho tối biết... Tôi đã bắt đầu nên tôi sẽ kết thúc.
Can you tell me the name of the French Emperor whose final battle was at Waterloo?
Bạn có thể cho tôi biết tên vị Hoàng đế Pháp đã đánh trận cuối ở Waterloo không?
Napoleon Bonaparte.
Napoleon Bonaparte.
Correct. And at the end of that round Victoria Bamber has scored seven points. You passed on two.
Chính xác. Và sau vòng này, Victoria Bamber ghi được 7 điểm. Bạn đã bỏ qua 2 câu.
The sea where eels go to breed and die is the Sargasso Sea,
Biển mà cá trình tới sinh sản và chết đi là biển Sargasso.
And the office people visit when they want advice about their marriage is the ‘Marriage Guidance Council’.
Còn văn phòng mọi người đến khi muốn nhận lời khuyên về hôn nhân là ‘Hội đồng Tư vấn Hôn nhân’.
Thank you. Can we have our next contestant, please?
Xin cảm ơn. Xin mời thí sinh tiếp theo?
Học câu