Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

subject

/ˈsʌb.dʒekt/

môn học, chủ đề, đề tài

an interesting subject of conversation

favourite

/ˈfeɪ.vər.ɪt/

ưa thích, ưa chuộng

clarinet

/ˌklær.ɪˈnet/

(âm nhạc) clarinet

drawing

/ˈdrɔː.ɪŋ/

thuật vẽ (vẽ đồ họa, vẽ kỹ thuật)

painting

/ˈpeɪn.tɪŋ/

sự sơn

history

/ˈhɪs.tər.i/

sử, sử học

my history teacher

geography

/dʒiˈɒɡ.rə.fi/

địa lý học

a geography book

mountain

/ˈmaʊn.tɪn/

núi

continent

/ˈkɒn.tɪ.nənt/

lục địa

mathematics

/ˌmæθˈmæt.ɪks/

toán học

addition

/əˈdɪʃ.ən/

phép tính cộng; sự cộng lại

subtraction

/səbˈtræk.ʃən/

sự trừ

multiplication

/,mʌltipli 'kei∫n/

sự nhân

composition

/ˌkɒm.pəˈzɪʃ.ən/

sự sáng tác; bài sáng tác, tác phẩm

one of the Beethoven's most famous composition

experiment

/ɪkˈsper.ɪ.mənt/

thí nghiệm

perform an experiment

Chọn tất cả