Giả lập hội thoại


Good morning. Sunflower Restaurant. Martin Speaking. May I help you?

Chào buổi sáng. Đây là nhà hàng Hoa Hướng Dương. Tôi là Martin. Tôi có thể giúp gì cho ông?

I'd like to reserve a table for two.

Tôi muốn đặt một bàn cho hai người.

Yes, sir. What time would you like your table?

Vâng, thưa ông. Ông muốn đặt bàn lúc mấy giờ?

Around 6:30 p.m

Trong khoảng 6:30 chiều.

Fine. I'll reserve a table for two at 6:30, sir. We shall keep your table until 7:00. May I have your name and telephone number, please?

Vâng. Tôi sẽ giữ cho ông một bàn hai người vào lúc 6 giờ 30, thưa ông. Chúng tôi sẽ giữ bàn của ông đến 7 giờ. Xin ông cho biết tên và số điện thoại chứ.

Paul Brown. And my number is 8811-2346.

Paul Brown. Và số điện thoại của tôi là 8811-2346.

Could you tell me how to spell your name?

Làm ơn hãy đánh vần tên của ông?

Yes. B-R-O-W-N, Brown.

Được. B-R-O-W-N, Brown.

Thank you, Mr. Brown. By the way, as at the peak hour, we only can keep your table for half an hour. That means you should come before 7 00. We look forward to having you with us tonight.

Cảm ơn ông Brown. Nhân đây, khi vào giờ cao điểm, chúng tôi chỉ có thể giữ bàn cho ông trong nửa giờ đồng hồ. Điều này có nghĩa là ông phải đến trước 7 giờ. Chúng tôi chào đón ông đến với chúng tôi tối nay.