Học câu

Good morning. Sunflower Restaurant. Martin Speaking. May I help you?
Chào buổi sáng. Đây là nhà hàng Hoa Hướng Dương. Tôi là Martin. Tôi có thể giúp gì cho ông?
Thu âm
Nghe lại
I'd like to reserve a table for two.
Tôi muốn đặt một bàn cho hai người.
Thu âm
Nghe lại
Yes, sir. What time would you like your table?
Vâng, thưa ông. Ông muốn đặt bàn lúc mấy giờ?
Thu âm
Nghe lại
Around 6:30 p.m
Trong khoảng 6:30 chiều.
Thu âm
Nghe lại
Fine. I'll reserve a table for two at 6:30, sir. We shall keep your table until 7:00. May I have your name and telephone number, please?
Vâng. Tôi sẽ giữ cho ông một bàn hai người vào lúc 6 giờ 30, thưa ông. Chúng tôi sẽ giữ bàn của ông đến 7 giờ. Xin ông cho biết tên và số điện thoại chứ.
Thu âm
Nghe lại
Paul Brown. And my number is 8811-2346.
Paul Brown. Và số điện thoại của tôi là 8811-2346.
Thu âm
Nghe lại
Could you tell me how to spell your name?
Làm ơn hãy đánh vần tên của ông?
Thu âm
Nghe lại
Yes. B-R-O-W-N, Brown.
Được. B-R-O-W-N, Brown.
Thu âm
Nghe lại
Thank you, Mr. Brown. By the way, as at the peak hour, we only can keep your table for half an hour. That means you should come before 7 00. We look forward to having you with us tonight.
Cảm ơn ông Brown. Nhân đây, khi vào giờ cao điểm, chúng tôi chỉ có thể giữ bàn cho ông trong nửa giờ đồng hồ. Điều này có nghĩa là ông phải đến trước 7 giờ. Chúng tôi chào đón ông đến với chúng tôi tối nay.
Thu âm
Nghe lại