17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

restaurant

hàng ăn, tiệm ăn

Xóa

reserve

đặt, để dành, dành; dự trữ

Xóa

peak

cao điểm