Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

restaurant

/ˈres.trɒnt/

hàng ăn, tiệm ăn

reserve

/rɪˈzɜːv/

đặt, để dành, dành; dự trữ

reserve your strength for the climb

peak

/piːk/

cao điểm

the plane flew over the snow-covered peaks

Chọn tất cả