Atomic

CEFR - Level B1

TALKING ABOUT EXPERICENCES

học từ vựng

0%

Từ cần học

rent

/rent/

thuê (nhà, xe, băng đĩa,…)

rent in kind

educate

/ˈedʒ.u.keɪt/

đào tạo, giáo dục (tại trường, lớp)

experience

/ɪkˈspɪə.ri.əns/

kinh nghiệm

does she have much experience of teaching?

qualify

/ˈkwɒl.ɪ.faɪ/

có đủ trình độ/điều kiện/khả năng

he is qualified for the task

qualification

/ˌkwɒl.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/

trình độ chuyên môn

physical qualifications for pilots

try

/traɪ/

thử làm gì

I don't know if I can come, but I'll try

certificate

/səˈtɪf.ɪ.kət/

giấy chứng nhận; chứng chỉ

an examination certificate

Chọn tất cả