Atomic

CEFR - Level C

TALKING ABOUT EXPERIENCES

học từ vựng

0%

Từ cần học

consequence

/ˈkɒn.sɪ.kwəns/

hậu quả

bear the consequences of one's actions

eligible

/ˈel.ɪ.dʒə.bəl/

đủ tư cách

eligible for an award

impact

/ˈɪm.pækt/

ảnh hưởng, tác động

the bomb exploded on impact

excel

/ɪkˈsel/

trội về, xuất sắc về

he's never excelled at games

distinction

/dɪˈstɪŋk.ʃən/

sự phân biệt, sự khác biệt

I can't see any distinction between the two cases

outsider

/ˌaʊtˈsaɪ.dər/

người ngoài cuộc

although he's lived there for ten years, the villagers still treat him as an outsider

lifestyle

/ˈlaɪf.staɪl/

lối sống, cách sống

he and his brother have quite different lifestyles

nurture

/ˈnɜː.tʃər/

(cảm xúc, ý tưởng) nuôi nấng, ấp ủ

a well nurtured child

immerse

/ɪˈmɜːs/

đắm chìm, mải mê (vào việc gì)

immerse the plant [in water] for a few minutes

self-made

/ˌselfˈmeɪd/

tự lập, độc lập

a self-made man

self-taught

/ˌselfˈtɔːt/

tự học

self-taught man

specialization

/ˌspeʃ.əl.aɪˈzeɪ.ʃən/

lĩnh vực chuyên môn

ambitious

/æmˈbɪʃ.əs/

nhiều tham vọng, kỳ vọng

an ambitious young manager

aptitude

/ˈæp.tɪ.tʃuːd/

năng khiếu; năng lực, khả năng

Chọn tất cả