Giả lập hội thoại


So how did you like the restaurant?

Cậu cảm thấy nhà hàng thế nào?

Actually, it could have been better.

Thực ra, nhà hàng này có thể làm mọi thứ tốt hơn.

What didn't you like about it?

Cậu không thích điều gì về nó?

It is a new restaurant. I don't think they have their act together yet.

Đây là một nhà hàng mới. Mình không nghĩ là họ chưa làm việc cùng nhau.

What did you think about the food?

Cậu cảm nhận gì về đồ ăn?

I felt that the food was pretty mediocre.

Mình cảm thấy thức ăn khá bình thường.

The service wasn't that great, either.

Dịch vụ cũng không được tốt.

I agree. The service was not good.

Mình đồng ý. Dịch vụ không tốt.

Do you think that you want to try this restaurant another time?

Cậu có nghĩ rằng cậu muốn ăn thử ở nhà hàng này một lần nữa?

No, I think that I've had enough of this restaurant.

Không cần đâu, mình nghĩ như thế này là đủ rồi.