Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

mediocre

/ˌmiː.diˈəʊ.kər/

xoàng

a mediocre actor

actually

/ˈæk.tʃu.ə.li/

thực sự

actually, I'm busy at the moment, can I phone you back?

Chọn tất cả